Zápisy z jednání pastorační rady (PR) při kostele Sv. Petra a Pavla v Holýšově

Zápis ze dne 1.8.2014

Jednání rady se neuskutečnilo a to z důvodu předem neoznámené nepřítomnosti administrátora farnosti P. Wojciecha Pelowskeho ze Staňkova

Zapsáno dne 1. 8. 2014 v Holýšově
Zapsal Jan Jung
Na začátek stránky

Zápis ze dne 4.7.2014

Přítomni: P. Hubert Hain, P. Wojciech Pelowski, Hana Kristková

vzhledem k probíhajícím dovoleným se ostatní členové nesešli a tím bylo jednání rady neusnášeníschopné a rada se tím nekonala.

V Holýšově 13.7.2014 Honza Jung
Na začátek stránky

Zápis ze dne 6.6.2014

Přítomni : Hubert Hain, Rozalia Bauerová, Hana Kristková, Anna Klesová, Wojciech Pelowski, Jaroslav Kubica, pí Gamcová, Jan Jung
Dne 6.6..2014 se konalo další zasedání EFR. Byly projednány následující body:

1. Odvoz věcí po provedení úklidu na faře – protože v Holýšově se platí na sběrném dvoře poplatek, bude p. Pelowski po částech odvážet věci do Stankova, část bude taky roztříděna do popelnice a kontejnerů, budou také zlikvidovány zkažené potraviny ze skříně na mezipatře k půdě – zajistí p. Pelowski a Kubica

2. Sekání trávy – p. Kubica zjistil, že technické služby by zajištovaly sekání za 5.000,- Kč ročně, p. Pelowski jako správce farnosti ale nesouhlasil, sekačka je na faře v Holýšově, sekání se bude zajištovat svépomocí, p. Kubica zajistí jednorázové posekání trávy kolem kostela na pout

3. P. Kubica seznámil přítomné s pokračováním prací na dotačním titulu – schody ke kostelu, bude nutné spolufinancování Plzenského biskupství

4. Půdní prostor – pan Kubica poptává firmu na zakrytí vletových otvorů

5. Výzdoba kostela na pout (29.-29.6.) – zajistí pí Kristková

6. Bude nutné naplánovat dodělání úklidu na faře (schodiště k půdě, světla, kamna, vyluxování koberců)

7. Zvážit možnosti získání dalších fin.prostř.pro farnost – např. umístění zařízení pro šíření internetu na věž kostela, pronájem farní zahrady apod.)

V Holýšově 11.6.2014 zapsala: Hana Kristková
Na začátek stránky

Zápis ze dne 2.5.2014

Přítomni : Hubert Hain , Rozalia Bauerová, Hana Kristková, Alena Kořínková, Anna Klesová, Wojciech Pelowski, Jaroslav Kubica, pí Gamcová
Dne 2.5..2014 se konalo další zasedání EFR. Byly projednány následující body:

1. P. Hubertovi Hainovi byla předána a všem přítomným přečtena rezignace p. J. Junga na člena rady, dále však bude zajištovat provoz internetových stránek

2. Příprava Noci kostelů – pí Kristková dovezla z Plzenského biskupství plakáty a fotografie( PEXESO bude vyzvednuto dodatečně, nebylo ještě hotové), na velké plakáty připraví text pozvánky, kde, kdy a program, předá p. Kubicovi, ten natiskne text pozvánky na malé plakáty do kostela a zajistí vyvěšení velkých plakátů na oficiální plakátovací plochy( prostřednictvím MKIS)

3. Úklid fary – protože ještě nebylo malování dokončeno, nebylo možné stanovit termín úklidu, bude se domlouvat operativně, bylo ale konstatováno, že věci ve dvou suterénních místnostech budou ještě přebrány a vyhozeny (p. Hain vyjádřil jednoznačný souhlas), nejprve budou umístěny na dvůr fary, po té p.Kubica zařídí odvoz na sběrný dvůr

4. P. Kubica připomenul nutnost provedení revize el. rozvodů dle zákona

5. P. Pelowski přislíbil zajištění lustru do přední místnosti v suterénu

6. Kostelnictví – bylo konstatováno, že problém přetrvává, na inzerát v Holýšovském zpravodaji se zatím nepřihlásil žádný vážný zájemce, kostel nadále odemyká a zamyká p. Hain ve spolupráci s p. Kubicou, ostatní budou zatím společně dle možností zajištovat členové rady Poznámka : v neděli se pí Kristkové ozvala pí Repková(Glacová), spolu se domluvily na úklid kostela dne 6.5.2014 v 17:00 hodin, tento se nestihl provést před Velikonocemi, pí Repková přislíbila zajištění klíčů od kostela a oslovení ještě dalších farníků s žádostí o pomoc při úklidu

V Holýšově 4.5.2014 zapsala: Hana Kristková
Na začátek stránky

Zápis ze dne 4.4.2014

Přítomni : Hubert Hain , Jan Jung , Rozalia Bauerová, Hana Kristková, Alena Kořínková, Anna Klesová, Wojciech Pelowski, Jaroslav Kubica, Anna Repková
Dne 4.4.2014 se konalo další zasedání EFR. Byly projednány následující body:

1. Bylo konstatováno, že firma SAXANA Group k.s. provedla vyčištění půdního prostoru, bylo shledáno, že se tam však nachází vletové otvory, které bude nutné zazdít, aby nedocházelo k opětovnému znečištění holubím trusem a hnízdění ptáků. Také bude nutné opravit svody, aby nedocházelo k zatékání a znehodnocování budovy fary, zatím pouze nabídka firmy Inderholc za 27.000,- Kč, rada se shodla, že tato částka je vysoká, bude tedy hledána další firma

2. Pan Kubica seznámil členy rady se záměrem revitalizace náměstí, kdy by se kostel měl stát opět dominantou náměstí, a také z možností zažádání dotace na rekonstrukci kostela a fary, nutno opravit schody, možnost bezbariérového přístupu do kostela

3. Klíče ke kostelu a faře – nutné provést kontrolu, kdo má přístup, a udělat přehled držitelů klíčů

4. Ornáty – skřín na schodišti k půdě, 6 vzácnějších ornátů odvezeno do Plzně někým z Biskupství k restaurování, přítomen p. Kubica , později možnost zápůjčky do muzea, bílé ornáty vzala pí Kristková vyprat a vyžehlit domů, zbylé barevné a vyšívané bude nutné očistit od plísně

5. S p. Hainem domluvena nutnost důsledného větrání fary v době jeho přítomnosti v Holýšově

6. P. Jung navrhl zveřejnit v Holýšovském zpravodaji inzerát na místo kostelníka, nemusel by být věřící, radou přijato jako dobrý nápad

7. P. Jung navrhl provedení úklidu před Velikonocemi, pí Repková-Glacová organizace, dodatečně určen termín 14.4.2014 v 17:00 hodin

8. Akce Noc kostelů – p. Jung dá info do dubnového Holýšovského zpravodaje,termín akce – 23.5.2014 od 19:30 do 22:00 hodin, program – vystavení ornátů, kroniky, hudební doprovod pí Kořínková, vystoupení p. M.Khás s dětmi od 20:00 hodin, možnost prohlídky kaple na faře a posezení na faře s občerstvením

9. Malování na faře – termín zatím neupřesněn, přelom dubna a května, úklid se tedy bude domlouvat až na dalším jednání EFR, tj. 2.5.2014

V Holýšově 7.4.2014
zapsala Hana Kristková
Na začátek stránky

Zápis ze dne 7.3.2014

Přítomni : P. Wojciech Pelowski, P. Hubert Hain, Rozalia Bauerová, Alena Kořínková, Anna Klesová, Jan Jung,
Dne 7. 3. 2014 se konalo další zasedání PRR. Byly projednány následující body:

1. P. Pelowski oznámil, že byla podána objednávka u firmy SAXANA GROUP na vyčištění půdních prostor, odstranění uhynulých holubů a holubých výkalů (týká se fary)- bylo schváleno;

2. projednána nabídka na malování od p. Manovce a nabídka byla přijata – práce budou provedeny na přelomu dubna a května nebo na počátku května;

3. Problém kostelnictví přetrvává, manželé Jungovi vzhledem k zdravotnímu stavu již nemohou práci vykonávat, chybí ovšem stále kandidát na tuto práci.

4. projednán program velikonočních bohoslužeb v Holýšově a ve Všekarech a nastíněn program na „Noc kostelů“, který je nutno do dalšího jednání dopilovat tak, aby mohl vyjít v dubnovém „Holýšováku“.;

5. pověřen P. Hain a p. Jung návštěvou nového ředitele MKS v Holešově, kde domluví další spolupráci mezi kostelem a MKS.

V Holýšově 8. 3. 2014
zapsal Jan Jung
Na začátek stránky

Zápis ze dne 14.2.2014

Přítomni : Hubert Hain ,Jan Jung ,Rozalia Bauerová, Hana Kristková, Alena Kořínková, Anna Klesová,Wojciech Pelowski, Marek Byrtus
Dne 14.2.2014 se konalo další zasedání PRR. Byly projednány následující body:

1. Údržbové práce – provedeno vyčištění okapů, bude nutná ještě jejich oprava, projednána nabídka firmy SAXANA GROUP k.s. ve výši cca 12.000,- Kč na vyčištění půdních prostor, odstranění uhynulých holubů a holubích výkalů (týká se fary), toto bylo schváleno, p.Kubica objedná; naplánováno malování chodby až po byt p. faráře a dvou místností v přízemí fary, p. Jung kontaktoval p. Manovce s žádostí o nabídku; po případném provedení malování byl naplánován úklid a odvoz nepotřebných věcí.

2. Hospodaření farnosti v souvislosti s vytvořením společné správy Holýšov- Stankov, prověřit smlouvy u pronájmu parcel v majetku farnosti Holýšov – p.Pelowski

3. Problém kostelnictví přetrvává, manželé Jungovi vzhledem k zdravotnímu stavu již nemohou práci vykonávat, chybí ovšem stále kandidát na tuto práci.

4. Plán činnosti farnosti – po úklidu dvou přízemních místností je možno tyto využívat na setkávání farníků, návrhy – setkání seniorů, setkávání mladých rodin, práce s dětmi např. v adventním čase při výrobě adventních věnců.

V Holýšově 17.2.2014
zapsala Hana Kristková
Na začátek stránky