Modlitby

Modlitba za synodu o rodině

Drazí bratři a sestry, dobrý den!
V našem cyklu katechezí o rodině bude dnešní etapa trochu speciální, bude to zastavení k modlitbě. 25. března totiž církev slaví svátek Zvěstování Páně, počátek mystéria Vtělení. Archanděl Gabriel navštíví skromnou nazaretskou dívku a zvěstuje jí, že počne a porodí Božího Syna. Touto zvěstí Pán osvěcuje a posiluje Mariinu víru stejně jako to potom učiní s jejím snoubencem Josefem, aby se Ježíš mohl narodit v lidské rodině.

Krásné je na tom, že se nám tím ukazuje, jak hluboce je v tajemství Vtělení podle Boží vůle zahrnuto nejenom početí v mateřském lůně, ale také přijetí do opravdové rodiny. Rád bych dnes spolu s vámi rozjímal o kráse tohoto svazku, kráse této Boží blahosklonnosti. A můžeme to učinit společnou recitací modlitby Zdrávas Maria, která je ve své první části tvořena právě těmi slovy, jimiž se anděl obrátil k Panně Marii. Společně se modleme: Zdrávas Maria, milostiplná…

A nyní druhý aspekt. Na 25. března, slavnost Zvěstování Páně, připadá v mnoha zemích Den pro život. V tento den před dvaceti lety sv. Jan Pavel II. podepsal encykliku Evangelium vitae. Na připomínku tohoto výročí přišlo dnes na Svatopetrské náměstí mnoho členů Hnutí pro život. Ve zmíněné encyklice zaujímá rodina ústřední postavení, neboť je lůnem lidského života. Slova mého ctěného předchůdce nám připomínají, že na počátku dostal lidský pár od Boha požehnání, aby vytvářel společenství lásky a života a bylo mu svěřeno poslání předávat život. Křesťanští manželé slavením svátosti manželství vyjadřují ochotu toto požehnání s Kristovou milostí celý život ctít. Také církev se slavnostně zavazuje, že bude pečovat o rodinu, která se z ní rodí jako Boží dar po celý její život v dobrém i zlém. Spojení mezi církví a rodinou je posvátné a nezcizitelné. Církev jako matka nikdy rodinu neopouští, i kdyby byla nejrůznějšími způsoby pošlapávána, zraňována a sužována. Ani když upadne do hříchu anebo se od církve vzdálí, vždycky se všemožně snaží rodinu opatrovat a uzdravovat, vybízet ji k obrácení a smiřovat ji s Pánem.

Je-li však toto její úkol, pak je zřejmé, že církev potřebuje mnoho modlitby, aby byla s to jej neustále plnit. Modlitbu plnou lásky k rodině a životu. Modlitbu, která se dovede radovat s radujícími a trpět s trpícími.

A právě to jsme spolu s mými spolupracovníky chtěli dnes nabídnout, totiž opětovně se modlit za biskupskou synodu o rodině. Znovu tedy vybízíme k tomuto závazku až do příštího října, kdy se řádné zasedání této synody bude konat. Rád bych, aby tato modlitba, jakož i celé zasedání synody oživoval soucit Dobrého Pastýře se svým stádcem, zejména s lidmi a rodinami, které jsou z různých důvodů „vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře“ (Mt 9,36). Takto podporována a oživována Boží milostí bude církev moci ještě usilovněji a jednotněji dosvědčovat pravdu o Boží lásce a Jeho milosrdenství vůči rodinám celého světa, nevylučujíce žádnou ať už je uvnitř ovčince nebo mimo.

Prosím vás, abyste tuto modlitbu neopomíjeli. Všichni – papež, kardinálové, biskupové, kněží, řeholníci a řeholnice, věřící laici – všichni jsme povoláni modlit se za synodu. Toho je zapotřebí a nikoli řečí! Vybízím k modlitbě všechny i ty, kdo se cítí vzdálení, anebo už nejsou zvyklí se modlit. Tato modlitba za synodu o rodině je pro dobro všech. Dnes ráno jste dostali obrázek, který máte v rukou. Schovejte si jej a noste s sebou, abyste v příštích měsících mohli tuto modlitbu recitovat často a s posvátnou naléhavostí, jak nás o to žádal Ježíš. Nyní ji společně recitujme:

Ježíši, Maria a Josefe,
ve vás kontemplujeme
zář opravdové lásky,
k vám se s důvěrou obracíme.

Svatá Rodino Nazaretská,
učiň z našich rodin
rovněž místa sdílení a modlitební večeřadla,
opravdové školy evangelia
a malé domácí církve.

Svatá Rodino Nazaretská,
ať už rodiny nikdy nezakoušejí
násilí, uzavřenost a rozdělení:
kdo je raněn nebo pohoršen,
ať rychle zakusí útěchu a zahojení.

Svatá Rodino Nazaretská,
kéž příští biskupský synod,
probudí ve všech vědomí
posvátného a nezcizitelného charakteru rodiny,
její krásy v Božím plánu.

Ježíši, Maria a Josefe,
slyšte a vyslyšte naši prosbu.
Amen. “
Anděl Páně

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
a ona počala z Ducha Svatého.

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého - Ježíš.

Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.

Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
ať se mi stane podle tvého slova.

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého - Ježíš.

Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.

A Slovo se stalo tělem
a přebývalo mezi námi.

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a
požehnaný je plod života tvého – Ježíš.

Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší.

Amen

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:
Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.


Apoštolské vyznání víry

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.

I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha Svatého,
narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, byl ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.

Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění
hříchů, vzkříšení těla a život věčný.
Amen.


Korunka Božího milosrdenství

V roce 1931 řekl Pán Ježíš sestře Faustině: "Přeji si, aby byl ustanoven svátek Milosrdenství."
Svatý Otec Jan Pavel II. ustanovil tento svátek dne 30. dubna 2000, v den, kdy prohlásil blahoslavenou sestru Faustinu za svatou.
Svátek Božího milosrdenství se slaví vždy první neděli po Velikonocích.
Tento svátek je dnem velkých milostí pro všechny lidi.

Korunku nadiktoval Pán Ježíš sestře Faustině ve Vilně 13.-14. září 1935 jako modlitbu na utišení a zmírněním Božího hněvu.
Když se modlíme tuto Korunku, obětujeme Bohu Otci "Tělo a Krev, Duši a Božství" Ježíše Krista a současně prosíme "o milosrdenství pro nás a pro celý svět".

Dnes mi Pán řekl:
"Zapiš, má dcero tato slova:
Všem duším, které budou uctívat mé milosrdenství, šířit jeho úctu a povzbuzovat jiné duše k důvěře v mé milosrdenství.
Tyto duše v hodině smrti nezakusí strach. Mé milosrdenství je v tomto posledním boji ochrání...
Má dcero, vybízej duše k modlitbě té Korunky, kterou jsem ti odevzdal.
Skrze modlitbu této Korunky rád dám všechno, oč mě budou prosit.
Když se ji budou modlit i zatvrzelí hříšníci, naplním jejich duše pokojem a hodina jejich smrti bude šťastná.
Napiš pro zarmoucené duše: až duše uvidí a pozná velikost svých hříchů, až se před jejím zrakem otevře celá propast ubohosti, do které se ponořila, ať nezoufá, ale ať se s důvěrou vrhne do náruče mého milosrdenství jako dítě do objetí milované matky.
Tyto duše mají prvenství (v nároku) na mé slitovné Srdce, mají prvenství (v nároku) na mé milosrdenství.
Řekni, že žádná duše, která vzývala mé milosrdenství, se nezklamala ani nebyla zahanbena.
Mám zvláštní zalíbení v duši, která uvěřila v mou dobrotu.

O třetí hodině vyprošuj mé milosrdenství zvláště hříšníkům a alespoň na chvilku se zamýšlej nad mým utrpením, zvláště nad mou opuštěností ve chvíli umíráni. Je to hodina velikého milosrdenství pro celý svět. Dovolím ti proniknout do mého smrtelného smutku, v tuto hodinu nic neodmítnu duši, která mě prosí pro mé utrpení..."


Modlitba Božího milosrdenství

Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď královstí Tvé, buď
vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i mi odpouštíme
našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás ode všeho zlého.

Zdrávas Maria, Milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný
je plod života tvého – Ježíš.

Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší.

Amen

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, byl ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.
Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.

Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna
a našeho Pána Jěžíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa.
Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám i k celému světu.
Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám i k celému světu.
Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám i k celému světu.
Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám i k celému světu.
Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám i k celému světu.
Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám i k celému světu.
Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám i k celému světu.
Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám i k celému světu.
Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám i k celému světu.
Tento desátek se modlí celkem 5 x .

Mezi každý desátek se vkládá:
Věčný Bože,

Na zakončení:
3 x
Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem.


Modlitba Páně

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Amen.


Ranní modlitba

Stavím se ,Pane,pod Tvůj kříž, dej unést, co mi uložíš. Duchem svatým mne posiluj a ve všem stále při mně stůj. Ten dnešní den je darem Tvým, pomoz mi,ať ho nezmařím. Ať z očí neztratím duchovního otce, nechť otevře k Bohu naše srdce. Přitom všem mu pomáhej, milosti své nám navždy dej. Amen


Sláva na výsostech Bohu

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Chválíme tě. Velebíme tě. Klaníme se ti. Oslavujeme tě. Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu. Pane a Bože, nebeský králi, Bože, Otče všemohoucí. Pane, jedno rozený Synu, Ježíši Kriste, Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce.

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Chválíme tě. Velebíme tě. Klaníme se ti. Oslavujeme tě. Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu. Pane a Bože, nebeský králi, Bože, Otče všemohoucí. Pane, jedno rozený Synu, Ježíši Kriste, Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce.


Za farnost

Pane Ježíši Kriste, ty jsi hlava církve, ty jsi hlava našeho farního společenství. Dej nám, ať máme jeden pro druhého správné slovo, pomáhající skutek a odpuštění. Dej našim kněžím a jejich spolupracovníkům svého svatého Ducha a žehnej jejich pastýřské službě. Pomáhej rodičům, aby svým dětem vydávali svědectví o tvé pravdě a lásce. Posiluj trpící, aby své bolesti spojovali s tvou obětí pro spásu svých bližních. Pomáhej nám všem, abychom sami sebe přinášeli jako oběť živou pro rozkvět Božího království v naší farnosti.

Dej nám, ať jsme znamením tvé přítomnosti, Tvé zachraňující lásky a vytvářej z nás svůj svatý lid žijící ve společenství jednoty a lásky.
Amen


Modlitba za národ

Bože, Otče nás všech,

děkujeme Ti za Čechy, Moravu
a Slezsko

-naši krásnou a úrodnou vlast.
Děkujeme Ti, žes nám ji
po staletí pomáhal chránit
proti nepřátelům vnějším
i škůdcům vnitřním.

Prosíme Tě, dej i nám dnes
potřebné vůdčí osobnosti všude,
kde chybí.

Dej všem dětem otce,
matku a spořádaný domov
a veď nás, abychom žili
ve vzájemném porozumění
a každý na svém místě
po vzoru sv. knížete Václava
zodpovědně konali svůj úkol.

Staň se tak skrze Krista,
našeho Pána.

Amen.

Modlitba za odpuštění

Pane, rád bych teď v síle Tvého svatého Ducha odpustil každému, kdo mě v mém životě zranil.

Prosím Tě, pronikni nyní i do těch oblastí mého nitra, které ještě nejsou naplněny silou Tvého odpuštění.

Zříkám se pokušení ospravedlňovat se a hledat důvody, pro které mi bylo ublíženo.

Zříkám se každé touhy po pomstě a odplatě pro ty, kteří mě zranili. Ve Tvé síle odpouštím všem, každé jednotlivé zranění, jež mi kdo způsobil. Chci přijmout všechny své bližní jako bratry a sestry před Tvou Tváří i s jejich chybami a slabostmi a odpouštím jim každé slovo i čin, všechno, čím mě kdy zranili nebo mi způsobili jakoukoli bolest.

Pane, prosím o milost odpustit každému, jemuž odpustit mi připadá velmi těžké.
Pane, dej mi sílu, aby moje ochota odpustit stále rostla. A ještě Tě, Pane, prosím, aby mně odpustili všichni, které jsem svým jednáním zranil a kterým jsem ublížil já.
Amen.


Modlitba za fyzické uzdravení

citace: „Přiváděli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými chorobami a trápeními, posedlé, náměsíčné, ochrnulé a on je uzdravil.“ (Mt 4:24)

I dnes Ježíš uzdravuje všechny, kteří k Němu s vírou přicházejí. Je to víra v Ježíše, která uzdravuje. Vždyť jeho slova jsou: „Tvá víra tě uzdravila, jdi v pokoji.“ A ta platí dodnes.

Můj Pane Ježíši, věřím v tebe a moc tě miluji. Chválím tě a uctívám tě jako mého jediného Spasitele a Pána. Prosím tě o vyléčení mé nemoci, dej mi plné uzdravení a osvoboď mě. Vlož své probodené ruce na mou hlavu a nech svou léčivou sílu prostoupit mým tělem a dovol, ať mé nemocné orgány okusí nádhernou sílu tvého léčivého dotyku. Posilni mě, ó, Pane, ať můžu kráčet po tvých cestách a plnit všechny své povinnosti podle tvé Svaté vůle. Chválím tě Ježíši, děkuji ti Ježíši, Aleluja! (Opakujte modlitbu podle potřeby.)


Modlitba za zemřelé

Chci před Tebou, Pane, vzpomenout na své mrtvé. Na všechny, kteří patřili ke mně a odešli. Připadá mi, jako by se mnou šla životem velká skupina lidí a každým okamžikem se někdo mlčky odloučil, odbočil z cesty a ztratil se ve tmě. Skupina je stále menší a tišší a jednoho dne také já mlčky odbočím... Ti, kteří odešli, mlčí. Napodobují tvé mlčení. Zůstávají pro mě skrytí, protože vešli do tvého života. Slova jejich lásky ke mně splynula s jásotem tvé nekonečné lásky. Zde na světě se my lidé ustaraně a uspěchaně ujišťujeme o vzájemné lásce. Ty však chceš, abychom na důkaz víry pomocí skutků lásky opustili sami sebe a smysl svého života našli v Tvém životě. V něm žijí ti, kteří nás předešli. Protože žijí, mlčí. My naproti tomu hlasitě mluvíme, abychom zapomněli, že jsme smrtelní...


Zdrávas Maria

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého – Ježíš.

Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.


Chvála Nejsvětější Trojice (Sláva Otci i …)

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků.
Amen.


Modlitba růžence

Věřím v Boha Otče náš Zdrávas Maria (3x, po jménu Ježíš se postupně vkládají slova:)
1. v kterého věříme,
2. v kterého doufáme,
3. kterého milujeme.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Jednotlivé desátky se skládají z modlitby Otče náš, deseti Zdrávas Maria a chvalozpěvu Sláva Otci. Po jménu "Ježíš" ve Zdrávas Maria se přidávají růžencová tajemství:

I. Radostná tajemství

1. kterého jsi z Ducha Svatého počala
2. se kterým jsi Alžbětu navštívila
3. kterého jsi v Betlémě porodila
4. kterého jsi v chrámě obětovala
5. kterého jsi v chrámě nalezla

II. Tajemství světla

1. který byl pokřtěn v Jordánu
2. který zjevil v Káně svou božskou moc
3. který hlásal Boží království a vyzýval k pokání
4. který na Hoře proměnění zjevil svou slávu
5. který ustanovil eucharistii

III. Bolestná tajemství

1. který se pro nás krví potil
2. který byl pro nás bičován
3. který byl pro nás trním korunován
4. který pro nás nesl těžký kříž
5. který byl pro nás ukřižován

IV. Slavná tajemství

1. který z mrtvých vstal
2. který na nebe vstoupil
3. který Ducha Svatého seslal
4. který tě, Panno, do nebe vzal
5. který tě v nebi korunoval

na konec:
Zdrávas Královno

Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce

v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno, Maria!


Pod ochranu tvou

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.


Zdrávas Královno

Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce

v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno, Maria!